FAQFAQ             
            


: 131
www.vivalasalsa.lv
  : Ñàëüñà-ñïëàâ 6 (22-24 èþëÿ)
tutulite

: 38
: 78304

Çíàêîìñòâà è äîñóã   : Mon Jun 27, 2011 1:13 pm   : Ñàëüñà-ñïëàâ 6 (22-24 èþëÿ)
Óðààà! Very Happy Äà, äà, äà! Äàâíî æäàëà èíôîðìàöèþ!
Èíôî íà ìåéë âûñëàëà Smile
  : Despicable Me
tutulite

: 13
: 28413

Çíàêîìñòâà è äîñóã   : Mon Oct 18, 2010 8:28 pm   : Despicable Me
ß çà! Very Happy Cinamon ïîäõîäèò. ß çà âå÷åð ëþáîãî äíÿ, êðîìå 22.10 è 23.10
  : Ñäà÷à ñî ñïëàâà
tutulite

: 7
: 20279

Çíàêîìñòâà è äîñóã   : Wed Sep 01, 2010 12:12 am   : Ñäà÷à ñî ñïëàâà
+1
  : Ñàëüñà-ñïëàâ 5 (23-25 èþëÿ 2010)
tutulite

: 120
: 152225

Çíàêîìñòâà è äîñóã   : Tue Jul 06, 2010 5:57 pm   : Ñàëüñà-ñïëàâ 5 (23-25 èþëÿ 2010)
Çíà÷èò ñïëàâëÿåìñÿ ïî Âåíòå Very Happy
  : Ñèãóëäñêèé ïàðê ïðèêëþ÷åíèé "Òàðçàí"
tutulite

: 33
: 42207

Çíàêîìñòâà è äîñóã   : Wed Jun 30, 2010 5:59 pm   : Ñèãóëäñêèé ïàðê ïðèêëþ÷åíèé "Òàðçàí"
ß, ÿ õî÷ó! Very Happy
Íàâåðíî ëó÷øå 17-18 èþëÿ, òàê êàê 3-å ñëèøêîì áëèçêî, áîþñü íàðîä íå óñïååò ïîäòÿíóòüñÿ. Rolling Eyes
  : Ñàëüñà-ñïëàâ 5 (23-25 èþëÿ 2010)
tutulite

: 120
: 152225

Çíàêîìñòâà è äîñóã   : Wed Apr 14, 2010 10:56 pm   : Ñàëüñà-ñïëàâ 5 (23-25 èþëÿ 2010)
Ìîå ïðåäëîæåíèå ïåðåíåñòè ñïëàâ íà íåäåëþ, ÷òîáû Íàòà íà íåãî ïîïàëà.
+1 Very Happy
  : Â êèíîøêó íà Äðàêîøêó!!! :)
tutulite

: 13
: 15705

Çíàêîìñòâà è äîñóã   : Thu Apr 01, 2010 2:25 pm   : Â êèíîøêó íà Äðàêîøêó!!! :)
À ÿ íà 3D õî÷ó, òåì áîëåå, åñëè íà 3D ìîæíî ñõîäèòü äàæå äåøåâëå ÷åì íà ïðoñòîé, åñëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ýòèì âàðèàíò ...
  : Â êèíîøêó íà Äðàêîøêó!!! :)
tutulite

: 13
: 15705

Çíàêîìñòâà è äîñóã   : Mon Mar 29, 2010 9:59 pm   : Â êèíîøêó íà Äðàêîøêó!!! :)
Ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèñîåäèíþñü, åñëè ýòî áóäåò âå÷åð âîñêðåñåíüÿ èëè ïîíåäåëüíèê Smile
  : Âèäåî ñàëüñû èç youtube
tutulite

: 76
: 108671

Ìóçûêà, âèäåî, ôîòî   : Thu Dec 17, 2009 12:30 am   : Âèäåî ñàëüñû èç youtube
Âîò ýòî äà! Â èñïàíñêîì êîíêóðñå òàëàíòîâ ïîáåäèëà 75-ëåòíÿÿ òàíöîâùèöà


À òóò âèäíà ðåàêöèÿ æþðè Shocked Very Happy
  : NEXT LEVEL - ÑÀÌÛÉ ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÅÊÒ ØÊÎËÛ VIVA LA SALSA
tutulite

: 24
: 34737

Îáî âñåì îñòàëüíîì   : Fri Dec 04, 2009 8:25 pm   : NEXT LEVEL - ÑÀÌÛÉ ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÅÊÒ ØÊÎËÛ VIVA LA SALSA
À ïî ïàðêîâêå ìàòåðèàë åùå íå ãîòîâ? Rolling Eyes
  : ÄèÄþËÿ â Ðèãå 27 îêòÿáðÿ â Äîìå Êîíãðåññîâ
tutulite

: 33
: 39561

Çíàêîìñòâà è äîñóã   : Sun Nov 29, 2009 5:36 pm   : ÄèÄþËÿ â Ðèãå 27 îêòÿáðÿ â Äîìå Êîíãðåññîâ
Çà 10 ëàòîâ áèëåòîâ óæå íåò, çàòî åñòü çà 9 Very Happy
Äî 02.12. àêöèÿ - 40% ñêèäêà íà âñå áèëåòû.
Èíôîðìàöèÿ åñòü íà bilesuserviss.lv ...
  : NEXT LEVEL - ÑÀÌÛÉ ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÅÊÒ ØÊÎËÛ VIVA LA SALSA
tutulite

: 24
: 34737

Îáî âñåì îñòàëüíîì   : Thu Nov 26, 2009 1:23 pm   : NEXT LEVEL - ÑÀÌÛÉ ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÅÊÒ ØÊÎËÛ VIVA LA SALSA
À êàê òàì îáñòîÿò äåëà ñ ïàðêîâêîé?
  : IMPROVE-EASY-ON CAMP - JULY 24, 25, 26 - ENGURE
tutulite

: 32
: 117535

Ïðîåêò "Æèòü Òàíöóÿ"   : Thu Jul 23, 2009 10:28 pm   : IMPROVE-EASY-ON CAMP - JULY 24, 25, 26 - ENGURE
À òóñîâêà â âîñêðåñåíüå áóäåò? Smile
  : HIP-HOP SALSA BEACH PARTY / JULY 18 / DZINTARI
tutulite

: 12
: 15076

Õî÷åøü ïîòàíöåâàòü?   : Tue Jul 14, 2009 11:36 am   : HIP-HOP SALSA BEACH PARTY / JULY 18 / DZINTARI
Ìåðîïðèÿòèå ïëàòíîå? Ñêîëüêî áóäåò ñòîèòü?
  : Ñàëüñà-ñïëàâ 4 (10-12 èþëÿ).
tutulite

: 222
: 195054

Çíàêîìñòâà è äîñóã   : Mon Jul 13, 2009 10:32 pm   : Ñàëüñà-ñïëàâ 4 (10-12 èþëÿ).
Íàòà, Äèìà ÑÏÀÑÈÁÎ âàì çà îðãàíèçàöèþ Smile Âû ïðîñòî ñóïåð ïóïåð ìîëîäöû Smile
 
1 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  .
: GMT + 2
 


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpBB
:

Top.LV