FAQFAQ             
            


Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ â CASA DE LA SALSA!

 
           www.vivalasalsa.lv -> Õî÷åøü ïîòàíöåâàòü?
::  
Ljosha: 03.03.2006
: 767

: Mon Feb 01, 2010 5:29 pm     : Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ â CASA DE LA SALSA!14 ôåâðàëÿ – Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ! Smile

Ìû ïðåäëàãàåì âàì äâà ãîðÿ÷èõ çàíÿòèÿ îò ãîðÿ÷åãî ïðåïîäàâàòåëÿ èç ãîðîäà ëþáâè – Ïàðèæà!
Ó íàñ â ãîñòÿõ Ôðåíñèñ ñ äâóìÿ ñàìûìè ðîìàíòè÷åñêèìè è ãîðÿ÷èìè, ñòðàñòíûìè è ñåêñóàëüíûìè, ëþáâåîáèëüíûìè òàíöàìè – çóê ëàâ è ðåããåòîí!

Âîñêðåñíüå, ïåðåä òóñîâêîé BIG LOVE PARTY, 2 óðîêà îò Ôðåíñèñà!
17:30 – 18:30 ZOUK LOVE
18:45 – 19:45 REGGAETON HOT
20:00 – 00:00 BIG LOVE PARTY (Dress code – All about Love & Passion)


Çàíÿòèÿ äëÿ âñåõ óðîâíåé. Smile

Öåíà çàíÿòèÿ – 4 ëàòà.
Öåíà òóñîâêè – 2 ëàòà.

Äëÿ òåõ, êòî ïðèîáðåòåò áèëåòû íà îáà çàíÿòèÿ âõîä íà âå÷åðèíêó áåñïëàòíî!Smile
_________________
Ðàäîñòü-íåïîáåäèìàÿ ñèëà! Smile)))))))))))
    e-mail
Ljosha: 03.03.2006
: 767

: Mon Feb 08, 2010 11:46 am     :

Ïî ïðîñüáå òàíöóþùèõ Smile

ê 14 ôåâðàëÿ â CASA DE LA SALSA ðàáîòàåò LOVE POST. Wink


Ïèøèòå è äà íàïèøóò âàì Wink
_________________
Ðàäîñòü-íåïîáåäèìàÿ ñèëà! Smile)))))))))))
    e-mail
:   
           www.vivalasalsa.lv -> Õî÷åøü ïîòàíöåâàòü? : GMT + 2
1 1

 
 Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpBB
:

Top.LV