FAQFAQ             
            


Ñåãîäíÿ 13.12.09 â Casa De La Salsa ãîñòü èç Âåëèêîáðèòàíèè

 
           www.vivalasalsa.lv -> Õî÷åøü ïîòàíöåâàòü?
::  
The Joker is Wild
Çëîáíûé ìîäåðàòîð


: 01.10.2006
: 1161
: Riga

: Sun Dec 13, 2009 11:01 am     : Ñåãîäíÿ 13.12.09 â Casa De La Salsa ãîñòü èç Âåëèêîáðèòàíèè

Ñåãîäíÿ 13.12.09 â Casa De La Salsa áóäåò èãðàòü DJ Julian (Âåëèêîáðèòàíèÿ)
_________________
Åñëè âåñåííåé íî÷üþ âûéòè âî äâîð, ëå÷ü íà çåìëþ è äîëãî-äîëãî ñìîòðåòü
íà çâåçäíîå íåáî ÷åðåç äóðøëàã, òî ìîæíî óâèäåòü ëèöî âðà÷à ñêîðîé
ïîìîùè.
Ljosha: 03.03.2006
: 767

: Sun Dec 13, 2009 6:41 pm     :

Äà, ýòî òàêSmile (Ïðèâåò ÍèêèòàSmile)
_________________
Ðàäîñòü-íåïîáåäèìàÿ ñèëà! Smile)))))))))))
    e-mail
:   
           www.vivalasalsa.lv -> Õî÷åøü ïîòàíöåâàòü? : GMT + 2
1 1

 
 Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpBB
:

Top.LV